Historia

Ochotnicza Straż Pożarna z Wymysłowa rozpoczęła swą działalność w 1933 roku. Pierwszym naczelnikiem tej straży został Stanisław

Wawrzyniak. Inni członkowie OSP Wymysłowo w pierwszych latach jej istnienia to miedzy innymi Wilhelm Bigemann i Bruno Henzel

osoby narodowości niemieckiej, mieszkający w tych latach w Wymysłowie. W póżniejszych latach, liczba członków straży wzrastała.

W latach 1937-1938 zostali nimi również: Sylwester Wojciechowski, Albin Kierończyk, Franciszek Chudy, Józef Smektała, Hermann Bóke,

Roman Padurski. Już po roku istnienia straży druhowie z Wymysłowa zajęli 24 miejsce w grupie IV na Zawodach Rejonowych w Poniecu

dnia 17 czerwca 1934 roku. OSP z Wymysłowa w składzie 12 druhów, pod dowództwem dh Kaczmarka na tych zawodach osiągnęła za

wykonane ćwiczenia 51 punktów uzyskując powyżej wymienione miejsce.

1 września 1939 roku na ziemiach polskich wybuchła II wojna światowa,dlatego też działalność Ochotniczej Straży na ten czas zostaje

zaprzestana. Wielu mieszkańców Wymysłowa zostaje wysiedlonych w różnych kierunkach kraju. Część mieszkańców pozostała w czasie

wojny w swoim miejscu zamieszkania,a także przybyli nowi mieszkańcy-repatryjanci z innych ziem.

Ćwiczenia straży odbywały się dwa razy w tygodniu, natomiast ćwiczenia dla całej wioski trzy razy w miesiącu. Wszystkie musztry

odbywały się w języku niemieckim.

W 1945 roku wojna się zakończyła,ale pierwsze zebranie OSP Wymysłowo odbyło się 25 kwietnia 1948 roku. Na zebraniu obecny był obywatel

naczelnik rejonowy OSP Krobia. Na ławników powołano obyw. Grębowca i Pawlika, na sekretarkę obyw. Jażdzienicką Marię. Przystąpiono

do wyboru zarządu Straży. Prezesem został obyw. Wawrzyniak, sekretarzem obyw. Bobkiewicz, skarbnikiem został obyw. Wołk Józef. Gospodarzem

został obyw. Polaszek, naczelnikiem wybrano jednogłośnie obyw. Bolesława Kaczmarka, zastępcą naczelnika został Mieczysław Kaczmarek.

Do komisji rewizyjnej weszło trzech członków: Kaczmarek Jan, Grębowiec Józef, Brzeskot Bolesław.

Na kolejnym zebraniu 24 czerwca 1948 roku rozpatrywano sprawę nabycia mundurów i następnęgo dnia Straż takie mundury już posiadała.

kolejne zebranie OSP Wymysłowo odbyło się 8 sierpnia 1948 roku, na którym prezes Wawrzyniak wyraził swoje uznanie dla naczelnika oraz

całej straży za osiągnięty wynik na zawodach rejonowych w Krobi dnia 4 lipca 1948 roku, gdzie jednostka straży z Wymysłowa uzyskała

VI miejsce na 18 możliwych. w wolnych głosach na tym zebraniu domagano się aby straż utworzyła Kółko Teatralne, lecz z powodu

braku członków i osoby, która by tym pokierowała, tego pomysłu nie zrealizowano.

Dnia 28 stycznia 1949 roku omawiano sprawę ubezpieczenia członków OSP oraz kolejnośći użytku koni w razie pożaru. Naczelnik Kaczmarek

zdał sprawozdanie z działalności Straży z ostatniego półrocza 1948 roku. Na kolejnym zebraniu w dniu 11 luty 1949r naczelnik Kaczmarek

zdał sprawozdanie ze zjazdu powiatowego w Gostyniu. Omówiono również kwestię abonamentu gazet związanych z działalnością strażacką.

Większością głosów zgodzono się abonować "Przegląd Strażacki". Wyznaczono również sumę 250 złotych za każdy dzień wyjazdu na zebrania

poza miejscowe, które wiążą się z kosztami.

Na zebraniu 12 marca 1949r prezes Wawrzyniak zdał sprawozdanie z zabawy z dnia 13 lutego, która przyniosła kasie zysk w wysokości 10 tys

złotych. Wyrażono chęć zorganizowania kolejnej zabawy. Powiadomiono także wszystkich o zakupieniu dwóch pasów za sumę 3 tys złotych.

Dnia 20 marca 1949r odbyło się walne zebranie. Przewodniczącym tego zebrania został naczelnik rejonowy dh Bogalski. wybrano również dwóch

ławników obyw Kajdrysa i Borukało Piotra, sekretarzem został Walenty Jakuszak. Ustalono składkę na 1949 rok, która wynosiła 800 zł od członka

rocznie. Ponadto omawiano sprawę zakupu kombinezonów i pasów oraz kwestię naprawy remizy strażackiej i odmalowania sikawki. W wolnych

głosach omawiano sprawę legitymacji członkowskich.

Na zebraniu 20 maja obyw skarbnik Wołk Józef przedstawił stan kasy całemu zarządowi i zaproponował kupno sprzętu lub brakującego umundurowania

dla straży. W dniu 20 pażdziernika 1949r prezes Wawrzyniak poruszył sprawę konserwacji sprzętu. Natomiast obyw Naczelnik Kaczmarek

zwrócił się do sołtysa z propozycją odszlamowania stawu. Tę propozycję w wolnych głosach wszyscy poparli.

Dnia 10 lutego 1950r omawiano różne sprawy związane ze zbliżającym się walnym zebraniem. Po upływie dwóch dni odbyło się kolejne, zebranie

OSP Wymysłowo. Na początku Prezes Wawrzyniak poruszył kwestię zakupu beczkowozu czterokołowego. Po żywej dyskusji jednogłosnie przyjęto

projekt Prezesa.

14 lutego odbyło się walne zebranie, gdzie przewodniczącym został naczelnik rejonowy OSP Krobia dh Bogalski. Po sprawozdaniu zarządu i komisji

rewizyjnej udzielono pokwitowania staremu zarządowi i przystąpiono do wyboru nowego. Prezesem został obyw Wawrzyniak, sekretarzem obyw

Bobkiewicz, skarbnikiem obyw Wołk, gospodarzem obyw Polaszek, naczelnikiem jednogłośnie został obyw Kaczmarek Mieczysław, zastępcą naczelnika

wybrano Andrzeja Grębowca. Komisja rewizyjna składała się z trzech członków: Jana Kajdrysa, Tomasza Zwolskiego i Wacława Kamińskiego. Skladka

na rok 1950 wynosiła 500 zł, płatna jednorazowo. W wolnych głosach poruszono kwestię kosztów związanych z wyjazdami na zebrania. wyznaczono sumę

500 zł za każdy wyjazd.

Na żądanie naczelnika Kaczmarka dnia 2 marca 1950r odbyło się zebranie, na którym zostało rozdane umundurowanie strażackie. Druh Wawrzyniak

zwrócił się do druha naczelnika, aby wiecej zapoznawał strażaków z mechanizacją sikawki, a on sam gotów jest służyć pomocą.

 

Stronę odwiedziło 274901 osób.
realizacja 2011: studio fabryka